Условия за ползване

Настоящото потребителско споразумение (наричано по-долу "споразумението") е разработено за уреждане на отношенията между администрацията на информационния ресурс "TopRatings" (по-долу - "Администрация") и Потребителят, който търси и разпространява информация в ресурса, разположен в Интернет на адрес: topratings.desigusxpro.com (наричан по-долу „Ресурс“).

1. Общи разпоредби

1.1. Използването на материали и услуги на Ресурса се урежда от нормите на действащото законодателство.

1.2. Настоящото споразумение е публична оферта. Чрез достъп до материалите на Сайта Потребителят се счита, че се е присъединил към настоящото споразумение.

1.3. Администрацията има право по всяко време да промени едностранно условията на настоящото споразумение. Такива промените влизат в сила от момента на публикуване на новата версия на споразумението на сайта. Ако потребителят не е съгласен с направените промени той е длъжен да откаже достъп до Сайта, да спре да използва материалите и услуги на Сайта.

1.4. Информационният ресурс topratings.desigusxpro.com е платформа за публикуване на информация и не е такава средства за масова информация.

1.5. Администрацията на Ресурса има договорни отношения с автори, чиито авторски произведения и информация са се поставят на информационния ресурс topratings.desigusxpro.com.

1.6. Администрацията не редактира публикуваните авторски произведения и информация, посочена в т. 1.5 и не носи отговорност за съдържанието му.

1.7. Използвайки информацията, публикувана в Ресурса, Потребителят разбира и се съгласява с това Администрацията не носи отговорност за съдържанието на публикуваната информация. Автори, публикувани от Информационен ресурс, независимо представляват и защитават своите интереси, възникнали във връзка с настаняването от посочената информация, във взаимоотношения с трети страни.

1.8. Администрацията уведомява Потребителите, че следното не е публикувано в Ресурса информация:

 • насочени към пропаганда на война, разпалване на национална, расова или религиозна омраза и вражда;
 • неспазване на нормите на морал и етика;
 • нарушаване на правата и защитените интереси на другите;
 • друга информация, разпространението на която е забранено.

1.9. Администрацията си запазва правото, без да посочва каквато и да е причина, да изтрие всяка информация, публикувана на Ресурс.

1.10. Ресурсът зачита и защитава авторските права и свързаните с тях лични имоти и морални права. Използването на произведения без съгласието на автора е разрешено само в установеното юридически дела.

1.11. Всяко лице, което смята, че неговите права и защитени от закона интереси са нарушени от публикуваната информация, посочен в точка 1.5, има право да кандидатства с иск директно до автора на такава информация.

2. Предмет на споразумението

2.1. Предметът на настоящото споразумение е да предостави на Потребителя достъп до съдържанието, съдържащо се в Ресурса информация.

2.1.1. Ресурсът предоставя на потребителя следните видове услуги:

 • достъп до инструментите за търсене и навигация на Ресурса;
 • предоставяне на Потребителя на възможност да публикува съобщения, коментари и оценки;
 • други видове услуги, продавани в Ресурса.

2.1.2. Настоящото споразумение обхваща всички съществуващи (реално функциониращи) за това момента на услугите на Ресурса, както и всякакви последващи модификации и допълнителни допълнителни услуги на Ресурса.

2.2. Достъпът до Ресурса се предоставя безплатно.

2.3. Настоящото споразумение е публична оферта. При достъп до Ресурса се счита потребителят се присъединиха към настоящото споразумение.

2.4.Използването на материали и услуги на Ресурса се урежда от действащото законодателство.

3. Права и задължения на страните

3.1. Потребителят има право:

3.1.1. За да търсите свободно, получавате, прехвърляте, произвеждате и разпространявате информация в Ресурса по какъвто и да е легален начин;

3.1.2. Използвайте всички услуги, налични в Ресурса;

3.1.3. Задавайте въпроси, свързани с услугите на Ресурса.

3.2. Администрацията има право:

3.2.1. Създавайте, модифицирайте, отменяйте Условията за използване на Ресурса по свое усмотрение;

3.2.2. Едностранно изменя това споразумение;

3.2.3. Ограничете достъпа до Сайта, ако Потребителят наруши условията на настоящото споразумение.

3.3. Задължения на потребителя:

3.3.1. Спазвайте имуществените и неимуществените права на автори и други носители на права, когато използвате Ресурс.

3.3.2. Не предприемайте действия, които могат да се считат за нарушаване на нормалната работа на Ресурса.

3.3.3. Не разпространявайте с помощта на Ресурса никаква поверителна и защитена от закона информация за физически или юридически лица.

3.3.4. Избягвайте каквито и да било действия, които биха могли да застрашат поверителността на защитените информационно законодателство.

3.3.5. Не използвайте Ресурса за разпространение на рекламна информация, освен със съгласие Администрация.

3.3.6. Не използвайте услугите на Ресурса с цел:

 • качването на съдържание, което е незаконно, нарушава правата на трети страни; насърчава насилие, жестокост, омраза и (или) дискриминация на расова, национална, сексуална, религиозна, социални характеристики; съдържа неточна информация и (или) обиди към конкретни лица, организации, власти;
 • подбуждане към извършване на незаконни действия, както и съдействие на лица, чиито действия са насочени нарушение на ограничения и забрани;
 • нарушаване на правата на непълнолетните и (или) причиняване на вреда под каквато и да е форма;
 • представяйки се за друго лице или представител на организация и (или) общност, без достатъчно за това правата, включително за служителите на този Ресурс.

3.4. На потребителя е забранено да:

 • Използвайте всякакви устройства, програми, процедури, алгоритми и методи, автоматични устройства или еквивалентни ръчни процеси за достъп, закупуване, копиране или проследяване на съдържание Ресурс.
 • Нарушават правилното функциониране на Ресурса.
 • По някакъв начин заобикаляйте навигационната структура на Ресурса, за да получите или опитате да получите такава информация, документи или материали по всякакви средства, които не са специално предоставени от услугите от този Ресурс.
 • Неразрешен достъп до функциите на Ресурса, всякакви други системи или мрежи, свързани с това Ресурс, както и всички услуги, предлагани в Ресурса.
 • Нарушават системата за сигурност или удостоверяване на Ресурса или във всяка мрежа, свързана с Ресурса.
 • Направете обратно търсене, проследяване или опит за проследяване на каквато и да е информация за която и да е друга Потребител на ресурс.
 • Използвайте Ресурса и неговото съдържание за всякакви забранени от закона цели, както и подстрекавайте всяка незаконна дейност или друга дейност, която нарушава правата на онлайн магазина или други лица.

4. Други условия

4.1. Всички възможни спорове, произтичащи от или свързани с настоящото споразумение, ще бъдат разрешени през в съответствие с приложимото законодателство.

4.2. Нищо в Споразумението не може да се разбира като установяване между Потребителя и Администрацията на агенцията отношения, партньорски отношения, отношения на съвместна дейност, лични трудови отношения, или всякакви други отношения, които не са изрично предвидени в споразумението.

4.3. Признаването на която и да е разпоредба от споразумението за невалидна не води до невалидност на други разпоредби Споразумения.

4.4. Бездействие от страна на Администрацията в случай на нарушение от някой от Потребителите на разпоредбите на Споразумението не лишава Администрацията от правото да предприема по-късно подходящи действия в защита на своите интереси и защита авторски права за материали на Ресурса, защитени в съответствие със закона.

4.5. Потребителят разбира и се съгласява, че публикуваната от него информация може да се използва търсене или други автоматизирани услуги и по други начини.

4.6. Администрацията не носи отговорност за несъответствието между очакваното от Потребителя и действително полученото услуги.

4.7. В случай на форсмажорни обстоятелства, т.е. извънредно и неизбежно дадено при условията на обстоятелствата, Администрацията не гарантира безопасността на информацията, публикувана от Потребителя, но също така безпроблемната работа на Ресурса.

5. Отговорност на страните

5.1. Всякакви загуби, които Потребителят може да понесе в случай на умишлено или безразсъдно нарушение на някоя от тях разпоредбите на настоящото споразумение, както и поради неоторизиран достъп до комуникации на друг Потребителят не се възстановява от администрацията.

5.2. Администрацията не носи отговорност за:

5.2.1. Забавяния или смущения в процеса на извършване на операция, причинени от непреодолима сила, и всеки случай на неизправности в телекомуникационните, компютърните, електрическите и други свързани системи.

5.2.2. Действия на трансферни системи, банки, платежни системи и за закъснения, свързани с тяхната работа.

5.2.3. Информация, публикувана на сайта, предвидена в точка 1.5 от настоящото споразумение.

5.2.4. Правилното функциониране на Ресурса, ако Потребителят не разполага с необходимата техническа информация средства за неговото използване и също така няма задължение да предоставя на потребителите такива означава.

6. Разрешаване на спорове

6.1. В случай на несъгласие или спор, предпоставка преди да се обърнете към съда е предявяване на иск (писмено предложение за доброволно уреждане на спора).

6.2. Получателят на иска в рамките на 30 календарни дни от датата на получаването му уведомява писмено заявителя претенции за резултатите от разглеждането на иска.

6.3. Ако е невъзможно да се разреши спорът на доброволни начала, всяка от страните има право да подаде молба до съда за защита на техните права, които им се предоставят от действащото законодателство.

6.4. Всяка претенция относно условията за използване на Ресурса трябва да бъде подадена в рамките на 14 календарни дни след като са възникнали основанията за иск, с изключение на защитата на авторските права за защитените в съответствие с законодателни материали на Ресурса. В случай на нарушение на условията на тази клауза, всеки иск или основание за иск са погасени от давностния срок.

7. Допълнителни условия

7.1. Администрацията не приема насрещни оферти от Потребителя относно промени в това Споразумение с потребителя.

7.2. Потребителските отзиви, публикувани в Ресурса, не са поверителна информация и могат да бъдат използвани от Администрацията без ограничения.


политика за поверителност

1. Общи разпоредби

1.1. Тази Политика за поверителност определя как TopRatings (наричан по-долу Администрацията на сайта) използва и защитава информацията, получена от Потребителите на уебсайта topratings.desigusxpro.com (наричан по-долу "Сайтът"). Тази политика за поверителност се отнася за Сайта и всички поддомейни на Сайта. Администрацията на сайта може да събира потребителска информация от следния характер:

 • Бисквитки;
 • IP адресът на потребителя;
 • Информация за грешки в работата на ресурса;
 • Поведение на потребителя на сайта, включително използваната операционна система и браузър.

1.2. Цялата информация се събира от Администрацията на сайта както е и не се променя по време на процеса на събиране на данни.

1.3. Обработката на информация, свързана с лични данни, се извършва в съответствие с условията на Споразумението за обработка на лични данни, чиято версия е публикувана на следния адрес: https://topratings.desigusxpro.com/agreement.

1.4. По всяко време, по свое усмотрение, Администрацията на сайта има право да прави промени в тази Политика за поверителност. Всички ревизии на този документ ще бъдат публикувани на началната страница на сайта. За да се запознае с всички промени, които могат да бъдат направени в тази Политика за поверителност, Потребителят трябва периодично да посещава нашия Сайт.

1.5. По-нататъшното използване на Сайта означава съгласието на Потребителя за всякакви такива промени в настоящата Политика за поверителност. В случай на несъгласие с настоящата Политика за поверителност, Потребителят няма право да използва Сайта.

1.6. Тази Политика за поверителност се отнася само за сайта topratings.desigusxpro.com. Сайтът не контролира и не носи отговорност за сайтове на трети страни, към които Потребителят може да щракне върху връзките, налични в Сайта.

2. Условия за обработка на лична информация

2.1. Администрацията на сайта може да използва своето име, имейл адрес, парола, за да идентифицира Потребителя на сайта topratings.desigusxpro.com, а също така може да покаже неговото име, подробности, телефони за връзка, имейл адрес, адрес на местоположението в информационните Тотрации на ресурсите. desigusxpro.com.

2.2. Администрацията на сайта може да използва информацията за контакт на потребителя, за да обработи пощенския списък на компанията, а именно да уведоми потребителя за нови функции, промоции и други новини от сайта topratings.desigusxpro.com. Потребителят винаги може да откаже да извърши изпращането.

2.3. По отношение на личната информация на Потребителя, нейната поверителност се запазва, освен в случаите на доброволно предоставяне от Потребителя на информация за себе си за общ достъп до неограничен брой лица. Когато използва определени услуги, Потребителят се съгласява, че определена част от личната му информация става публично достъпна.

3. Прехвърляне на лична информация на потребителите на трети страни

3.1. Администрацията на сайта не прехвърля информация на трети страни, с изключение на разкриването на личната информация на Потребителите на трети страни, които предоставят услуги за Администрацията на сайта, като например обработка на плащания. Третите страни могат да използват потребителска информация само ако предоставят услуги за Ресурса и само информацията, която е необходима за предоставянето на услугата.

3.2. Освен това Администрацията на сайта topratings.desigusxpro.com има право да прехвърли личната информация на Потребителя на трети страни в следните случаи:

3.2.1. Потребителят се е съгласил с подобни действия.

3.2.2. Прехвърлянето е необходимо на Потребителя да използва определена услуга или да изпълни определено споразумение или договор с Потребителя.

3.2.3. Прехвърлянето е предвидено от закона в рамките на установената от закона процедура.

3.2.4. В случай на продажба на Сайта, приобретателят придобива всички задължения за спазване на условията на тази Политика във връзка с получената от него лична информация.

4. Промяна / изтриване на информация или отписване

4.1. Потребителите по всяко време могат да изтрият потребителска информация или да се отпишат, като изпратят такава заявка на имейл адреса support@topratings.desigusxpro.com. Работата на някои функции на topratings.desigusxpro.com, за които се изисква информация за Потребителя, може да бъде спряна от момента на изтриването на информацията.

5. Защита на събраната информация

5.1.Администрацията на сайта предприема всички разумни предпазни мерки за защита на поверителността на данните. Всички събрани данни се съхраняват на един или повече защитени сървъри на бази данни и не могат да бъдат достъпни извън мрежата. Само тези служители на Сайта, които трябва да изпълняват работни функции, за които се изисква достъп до личната информация на Потребителите, имат достъп до информация за Потребителите.

6. Допълнителни условия

6.1. Администрацията на сайта има право да прави промени в тази Политика за поверителност без съгласието на Потребителя.

6.2. Новата Политика за поверителност влиза в сила от момента на публикуването й на Сайта, освен ако новото издание на Политиката за поверителност не предвижда друго.

6.3. Сайтът topratings.desigusxpro.com може да съдържа връзки към други сайтове на трети страни, които могат да събират лична информация за Потребителя. В случай на преход към друг сайт, Потребителят напуска този Сайт и условията на настоящата Политика за поверителност няма да се отнасят за използването от Потребителя на сайтове на трети страни и действията на Потребителя върху тях.

Ако имате някакви въпроси, желания или оплаквания относно настоящата Политика за поверителност, моля пишете ни, като използвате страница за обратна връзка.


Споразумение за обработка на лични данни

(е неразделна част от потребителското споразумение, чиято текуща версия е публикувана на следния адрес: https://topratings.desigusxpro.com/agreement)

1. Потребителят, като приема (приема) настоящото Споразумение за обработка на лични данни (наричано по-долу „Споразумението“), дава съгласието си в съответствие с Федерален закон № 152-FZ от 27.07.2006 г. „За личните данни "(оттук нататък - Федералният закон" За личните данни ") за обработка на вашите лични данни (PD), а именно: фамилия, име, бащино име; имейл (имейл); телефонни номера.

2. Операторът за обработка на личните данни на Потребителя е Администрацията на информационния ресурс "TopRatings" (наричан по-долу "Администрация на сайта"), разположен в името на домейна topratings.desigusxpro.com (наричан по-долу " Ресурс ").

3. Обработката на горепосочените лични данни ще се извършва чрез смесена обработка на лични данни (събиране, систематизиране, натрупване, съхранение, изясняване (актуализиране), промяна, използване, разпространение, включително прехвърляне, обезличаване, блокиране, унищожаване или изтриване) .

4. Обработката на лични данни се извършва за неопределено време.

5. Премахването на лични данни от системата по искане на Потребителя е възможно, ако това приложение е изготвено в съответствие с изискванията на Федералния закон "За личните данни" и изпратено от имейл адреса на Потребителя на имейл адреса: поддръжка @ topratings.desigusxpro.com, след получаване на това заявление и разглеждане от неговата администрация на сайта в рамките на 10 (десет) работни дни от датата на получаване на заявлението от това упълномощено лице. Потребителят разбира и се съгласява, че като изпраща на Администрацията заявление за премахване на PD от системата, той едновременно упълномощава Администрацията да изтрие своя акаунт (акаунт), създаден от Администрацията, когато регистрира този Потребител в Ресурса.

6. Целта на обработването на лични данни е използването на Ресурса и неговите услуги, както и услуги, интегрирани с Ресурса.

7. Потребителят също така потвърждава, че предоставените от него лични данни са верни и изразява пълно и безусловно съгласие (приемане) за използването на информация за контакт за поддържане на комуникация, извършване на телефонни обаждания до посочения стационарен и / или мобилен телефон, изпращане на SMS съобщения до посочения мобилен телефон, изпращане на имейли до посочения имейл адрес с цел потвърждаване на необходимите данни за работата на Ресурса и / или отделните му услуги, както и за целите, установени от Потребителското споразумение.Обратната връзка на Администрацията на сайта с Потребителя не е обвързана с конкретен метод, включително, но не изключително, посочените в рамките на горните действия.

8. Потребителят също така предоставя на Администрацията на сайта достъп до следната техническа информация: бисквитки, сесии на браузъра, IP адреса на потребителя.

Електроника

Офис

Уреди